Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Vinh danh Passers tiêu biểu tháng 9 năm học 2018 – 2019

1A1
1A1
1A2
1A2
1A3
1A3
1A4
1A4
1a5
1a5
1C1
1C1
1C2
1C2
2A1
2A1
2A2
2A2
2A3
2A3
2A4
2A4
2A5
2A5
2A6
2A6
2C1
2C1
2C2
2C2
2C3
2C3
3A1
3A1
3A2
3A2
3A3
3A3
3A4
3A4
3A5
3A5
3A6
3A6
3C1
3C1
4A1
4A1
4A2
4A2
4A3
4A3
4A4
4A4
4A5
4A5
4C1
4C1
5A1
5A1
5A2
5A2
5A3
5A3
5A4
5A4
6A1
6A1
6A2
6A2
6A3
6A3
6A4
6A4
7A1
7A1
NGONGANHA5C1
NGONGANHA5C1
7A2
7A2
7A3
7A3
8A1
8A1
8A2
8A2
9A1
9A1
9A2
9A2
x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!