Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thông báo: Hành trang học sinh khối Tiểu học năm học 2019 – 2020

1. HÀNH TRANG LỚP 1: 

          I. Mua tại trường

 

2. HÀNH TRANG LỚP 2:

                      I. Mua tại trường

                     

3. HÀNH TRANG LỚP 3:

                        I. Mua tại trường

 

4. HÀNH TRANG LỚP 4:

                        I. Mua tại trường

 

5. HÀNH TRANG LỚP 5:

                        I. Mua tại trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!